Barnefordelingssaker (foreldretvister) når det er påstand om vold eller overgrep

Hvordan forholder retten seg til påstander om vold eller påstander om overgrep i saker som gjelder samvær, fast bosted eller foreldreansvar? Retten skal legge til grunn “barnets beste” når den treffer dom i barnefordelingssaker, jfr. barneloven § 48. Domstolen må sikre at barnet ikke blir utsatt for vold eller overgrep. Domstolen må ta slike beskyldninger […]

Les hele artikkelen...

Gratis advokathjelp i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning

Det finnes ulike veier til fri rettshjelp og gratis advokatbistand i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning. Advokathjelp i saker mot Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har veiledningsplikt, og det blir som hovedregel ikke ansett som nødvendig å bruke rettshjelp under selve søknadsprosessen. I noen tilfelle vil Norsk pasientskadeerstatning likevel tilkjenne slik bistand, f.eks dersom […]

Les hele artikkelen...

Voldsoffererstatning og bistandsadvokat etter ran

Ran kan være en svært traumatisk opplevelse. I mange tilfelle vil den som har blitt utsatt for ran ha krav på bistandsadvokat og relativt høy oppreisning fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Les og denne artikkelen fra Advokat-teigstad.no vedr. voldsoffererstatning etter ran. Nedenfor følger et eksempel fra Borgarting lagmannsrett der skadelidte ble tilkjent kroner […]

Les hele artikkelen...

Rettigheter etter voldtekt og voldtektsforsøk

VOLDTEKT: Den som blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på voldsoffererstatning, selv om straffesaken er henlagt. En bistandsadvokat vil hjelpe til med å utarbeide søknaden. Bistandsadvokaten dekkes fullt ut av det offentlige. Den som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt vil få hjelp av en bistandsadvokat til å hjelpe med anmeldelse, […]

Les hele artikkelen...

Advokatbistand i barnefordelingssaker

Ved samlivsbrudd blir det ofte spørsmål om hvor barna skal bo fast, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en av våre erfarne barnerettsadvokater dersom du trenger advokat i en barnefordelingssak. Barnerettsgruppen i Osloadvokatene har lang erfaring med barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Vi bistår klienter over hele landet med […]

Les hele artikkelen...

Erstatningsadvokat ved trafikkskader og yrkesskader

Det er en artikkel ute på personskadeportalen nå om hvordan er erstatningsadvokat kan bistå ved trafikkskader og yrkesskader. Den som er skadet på arbeidsplassen eller i trafikken vil ofte ha krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap. Den som er skadet på grunn av vold vil ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller skadevolder. […]

Les hele artikkelen...

Flere tusen vil ha krav på voldsoffererstatning etter terrorangrepet

Flere tusen mennesker som var i nærheten av regjeringskvartalet 22. juli, og således ble berørt av terrorangrepet, kan ha krav på oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det sier Direktør Marit Zahl ved Kontoret for voldsoffererstatning. Ler mer om voldsoffererstatning etter terroren 22. juli.

Les hele artikkelen...

Erstatning og rettigheter etter yrkesskade

Hvert år skjer det titusenvis av arbeidsulykker på norske arbeidsplasser. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring, jfr. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskapene mottar ca. to tusen meldinger om yrkesskade årlig. Yrkesskader utløser en rekke rettigheter ovenfor NAV og forsikringsselskapet. Alvorlige yrkesskader kan medføre økonomisk tap i form av merutgifter og tapt arbeidsinntekt. Ved varig og vesentlig […]

Les hele artikkelen...

Hever grensen for voldsoffererstatning

Regjeringen åpner for at grensen for hvor mye en kan få i voldsoffererstatning økes fra 3,1 til 4,7 millioner kroner. Dette betyr at mange av ofrene etter terrorhandlingene kan få mer i voldsoffererstatning. Mange bistandsadvokater har reagert på at det i det hele tatt er noen maksgrense for voldsoffererstatning. Grensen har dårlige grunner for seg, […]

Les hele artikkelen...

Erstatning etter yrkesskade. Spør en advokat.

På personskadeportalen kan en lese mer om erstatning etter yrkesskade. En kan også kontakte en advokat som jobber med yrkesskade for en fri vurdering av yrkesskadeerstatning. Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke og har lidt tap på grunn av denne, vil du mest sannsynlig ha krav på å få dette tapet dekket av […]

Les hele artikkelen...

Next Page »