Selgers ansvar for utbedringskostnader etter rotteangrep

Nylig avsagt Høyesterettsdom om mangel ved fast eiendom: En bolig ble solgt med en “as is”-klausul i 2001. Tre år senere skjedde det et rotteangrep som førte til store utbedringskostnader. Spørsmålet i saken var om selger kunne holdes ansvarlig etter avhendlingsloven § 3-9 annet punktum.

§ 3-9. Eigedom selt « som han er » e.l.

 

       Endå om eigedomen er selt « som han er » eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.  

mangel avhendingslova   

Som lagmannsretten kom Høyesterett til at selger ikke kunne holdes ansvarlig etter denne regelen. Det avgjørende for vurderingen av mangelsspørsmålet i dette tilfellet var om boligen ved overtakelsen led av upåregnelige byggtekniske mangler av en slik art at det innebar en uakseptabel høy risiko for rotteangrep. Les mer…

Relevante lenker:
Advokat eiendomsrett Oslo