Drapstrusler på facebook

I VG i dag kan vi lese om Viggo Kristiansen som blir drapstruet og sjikanert på facebook. Folk syntes ikke å forstå at det de skriver på facebook i prinsippet kan anses like alvorlig som å si noe direkte til en person. Det er for eksempel en som har kommentert at han ville drept Viggo Kristiansen dersom han hadde møtt han. Ikke at jeg kjenner denne personen, men jeg regner med at dette ikke er tilfelle. Her er et utdrag fra de relevante lovtekstene fra straffeloven om trusler og sjikane: 

  • § 227. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes.
  • § 390a Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

En annen ting. Jeg leser at folk syntes det er rart at han ikke blir tatt av dage i fengselet. Personlig var jeg også av den oppfatning at den type kriminelle ville bli utsatt for vold av de andre innsatte i fengselet. Derfor ble jeg overrasket da jeg spurte en person som har tilgang i fengselet der han sitter om nettopp dette, og jeg fikk til svar at dette absolutt ikke var tilfelle.