Erstatning for mobbing

En mann fra Kristiansand er nå tilkjent 1 million kroner i erstatning fra kommunen etter han ble systematisk mobbet av medelever på grunnskolen i tidsrommet 1987-1992. Les mer om erstatning for mobbing på skolen på personskadeportalen.

Kommunen ble ansvarlig på objektivt grunnlag etter arbeidsgiveransvaret for de ansattes kritikkverdie forhold. Det var ikke avgjørende hvorvidt det ikke kunne påvises uaktsomhet hos en enkelt ansatt, da retten kom til ansvar for kumulative feil, dvs. at de ansatte til sammen hadde opptrådt klandreverdig.