Erstatning og rettigheter etter yrkesskade

Hvert år skjer det titusenvis av arbeidsulykker på norske arbeidsplasser. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring, jfr. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskapene mottar ca. to tusen meldinger om yrkesskade årlig. Yrkesskader utløser en rekke rettigheter ovenfor NAV og forsikringsselskapet.

Alvorlige yrkesskader kan medføre økonomisk tap i form av merutgifter og tapt arbeidsinntekt. Ved varig og vesentlig skade kan du også ha krav på menerstatning etter yrkesskade. Erstatningsutmålingen ved jobbskader, er i motsetning til erstatningsretten ellers, standardisert. Det vil si at det ikke skal foretas en individuell utmåling på samme måte som etter skadeserstatningsloven § 3-1. Dette gjelder likevel ikke for lidte merutgifter og lidt lønnstap.

Les mer om erstatning etter arbeidsulykke her.