Gratis advokathjelp i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning

Det finnes ulike veier til fri rettshjelp og gratis advokatbistand i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning.

Advokathjelp i saker mot Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har veiledningsplikt, og det blir som hovedregel ikke ansett som nødvendig å bruke rettshjelp under selve søknadsprosessen. I noen tilfelle vil Norsk pasientskadeerstatning likevel tilkjenne slik bistand, f.eks dersom søkeren ikke kan kommunisere på norsk.

Dersom man har fått medhold NPE, vil man imidlertid ha krav på gratis advokat under selve utmålingen av erstatningen.

Ved søksmål mot NPE kan man ha krav på fri sakførsel etter lov om fri rettshjelp, samt ved bruk av sin rettshjelpsdekning under innboforsikringen.

Gratis advokatbistand i saker mot NAV

Den som vil påklage et vedtak fra NAV, kan få fri rettshjelp til dette gjennom fri rettshjelpsordningen. D

ersom man har påklaget et vedtak fra NAV og vunnet frem, vil det offentlige dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Rettshjelpsordningen gjelder også ved anke til trygderetten og til domstolene.