Fikk prisavslag etter uriktige opplysninger om felleskostnader i et nytt eierseksjonssameie

LE-2018-147693 gjaldt krav om prisavslag som følge av uriktige opplysninger om felleskostnadene i et nytt eierseksjonssameie. Et ektepar hadde kjøpt en leilighet i et nytt eierseksjonssameie. I salgsprospektet var det opplyst om at energiforbruket foreløpig var ukjent, og at felleskostnadene var antatt å bli på ca. kr 1 500 per måned.

Les mer om prisavslag etter boligkjøp:

Når kan man kreve prisavslag for mangel ved boligkjøp?

Året etter overtakelsen mottok ekteparet seks bankgiroblanketter pålydende kr 2393 for betaling av felleskostnader for det første halvåret. Sommeren samme år gjorde boligbyggelaget kjent at den fastsatte månedlige innbetalingen ikke ville være tilstrekkelig til å dekke sameiets kostnader. Det ble besluttet at alle sameierne skulle betale et tillegg, som etter ekteparets beregninger skulle tilsvare til sammen kr 11 735. De gjorde videre gjeldende at de nye månedlige kostnadene økte til kr 5462.

Ekteparet reklamerte over selgeren, under henvisning til at de månedlige kostnadene var «omtrent doblet». De krevde følgelig prisavslag etter avhendingsloven § 4-12. Selgeren av leiligheten, Utvikling Invest AS, motsatte seg kravet og mente at det ikke forelå noen mangel som kunne gi grunnlag for prisavslagskravet. Det ble blant annet anført at prospektet kun inneholdt anslag og estimater, og at de månedlige kostnadene uansett ikke var like høye som ekteparet hadde påstått.

Lagmannsretten vurderte først om opplysningene som var gitt om felleskostnadene kunne utgjøre en mangel ved eiendommen. Rent avtalerettslig var lagmannsretten enig med selgeren i at forbeholdet om at prospektet kun inneholdt anslag og estimater ga kjøperne informasjon om at det oppgitte månedlige beløpet ikke kunne betraktes som endelig fastsatt.

Opplysningene måtte imidlertid sees i sammenheng med bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-7, som sier at kjøperen skal ha skriftlig oppgave over blant annet «månedlige felleskostnader» før handelen sluttes. Når denne opplysningsplikten ikke var overholdt, måtte det foreligge en opplysningsmangel etter avhendigsloven §§ 3-7 eller 3-8:

«Fordi kjøperne hadde krav på opplysninger om de månedlige felleskostnadene – og ikke bare et uforpliktende anslag – må opplysningene som finnes om dette i prospektet, til tross for forbeholdene, anses som selgerens bindende opplysninger om felleskostnader

Du kan også ha krav på prisavslag dersom du har kjøpt bolig og den er mindre enn oppgitt (arealsvikt):

Hva er arealsvikt?

Lagmannsretten la til grunn at kjøperne kunne regne med at felleskostnadene skulle ligge på rundt kr 2000. Det måtte være grunnlag for en viss justering ettersom sameiet ikke var etablert, men det burde ikke være et avvik på mer enn 10 prosent før det måtte anses å foreligge en mangel. Dette innebar, etter lagmannsrettens syn, at felleskostnader som var høyere enn kr 2200 per måned, i utgangspunktet måtte utgjøre en mangel etter avhendngsloven § 3-8.

Ekteparet ble tilkjent et skjønnsmessig fastsatt prisavslag tilsvarende kr 250 000.