Erstatning og rettigheter etter yrkesskade

Hvert år skjer det titusenvis av arbeidsulykker på norske arbeidsplasser. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring, jfr. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskapene mottar ca. to tusen meldinger om yrkesskade årlig. Yrkesskader utløser en rekke rettigheter ovenfor NAV og forsikringsselskapet. Alvorlige yrkesskader kan medføre økonomisk tap i form av merutgifter og tapt arbeidsinntekt. Ved varig og vesentlig […]

Les hele artikkelen...

Hever grensen for voldsoffererstatning

Regjeringen åpner for at grensen for hvor mye en kan få i voldsoffererstatning økes fra 3,1 til 4,7 millioner kroner. Dette betyr at mange av ofrene etter terrorhandlingene kan få mer i voldsoffererstatning. Mange bistandsadvokater har reagert på at det i det hele tatt er noen maksgrense for voldsoffererstatning. Grensen har dårlige grunner for seg, […]

Les hele artikkelen...

Erstatning etter yrkesskade. Spør en advokat.

På personskadeportalen kan en lese mer om erstatning etter yrkesskade. En kan også kontakte en advokat som jobber med yrkesskade for en fri vurdering av yrkesskadeerstatning. Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke og har lidt tap på grunn av denne, vil du mest sannsynlig ha krav på å få dette tapet dekket av […]

Les hele artikkelen...

Erstatning etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

På personskadeportalen i dag er det skrevet en kort artikkel om tre barn som får erstatning etter å ha tatt svineinfluensavaksinen Pandemrix. Norsk pasientskadeerstatning kom til at de tre barna skal ha utviklet narkolepsi på grunn av dette legemiddelet. Tilstanden er permanent for disse barna, og NPE regner med at det blir snakk om erstatning […]

Les hele artikkelen...

Erstatning for mobbing

En mann fra Kristiansand er nå tilkjent 1 million kroner i erstatning fra kommunen etter han ble systematisk mobbet av medelever på grunnskolen i tidsrommet 1987-1992. Les mer om erstatning for mobbing på skolen på personskadeportalen. Kommunen ble ansvarlig på objektivt grunnlag etter arbeidsgiveransvaret for de ansattes kritikkverdie forhold. Det var ikke avgjørende hvorvidt det […]

Les hele artikkelen...

Taket på voldsoffererstatningsordningen

Justisdepartementet har foreslått å øke taket på voldsoffererstatning fra kroner 3,1 millioner (40G) til ca. 4,7 millioner kroner (60G). Her er en artikkel på Din Erstatningsadvokat der det argumenteres for å oppheve taket på voldsoffererstatningen. Kort fortalt er begrunnelsen for maksgrensen at ordningen finansieres av alle skatteytere, og at det da er urimelig at skattyterne […]

Les hele artikkelen...

Erstatningsadvokat etter trafikkskade

Dersom du har skadet deg i en bilulykke, motorsykkelulykke eller motorvogn for øvrig, vil du har krav på erstatning for økonomisk tap, samt muligens menerstatning og oppreisning. Les mer og kontakt med erstatningsadvokat ang. trafikkskade Bilansvarsloven forutsetter at alle motorkjøretøyer har ansvarsforsikring. Forsikringen dekker de som blir skadet, om det så er den uaktsomme sjåføren. […]

Les hele artikkelen...

Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side

Ny artikkel på Advokat i Oslo: Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side. Barnevernloven § 4-12 oppstiller fire alternative vilkår for omsorgsovertakelse fra barnevernets side. I tillegg til at et av disse alternative vilkårene må være til stede, må også tilleggsvilkåret i regelens andre ledd være oppfylt. Dette vilkåret kalles “mildeste inngreps prinsipp”. Omsorgsovertakelse er et […]

Les hele artikkelen...

Bistandsadvokater

En bistandsadvokat er en advokat som fornærmede og etterlatte som er utsatt for visse ugjerninger har krav på. Bistandsadvokater har kompetanse innen strafferett, straffeprosess og erstatning etter personskade. Jeg har skrevet en informativ liten artikkel om bistandsadvokat på advokatoslo. Kort fortalt går ordningen ut på at de som har blitt utsatt for grov vold eller […]

Les hele artikkelen...

Fri rettshjelp: Gratis advokatbistand

Jeg har skrevet en lengre artikkel om fri rettshjelp på Personskadeportalen.no. Her kan du lese om hvem som har krav på gratis advokat. Jeg har tatt for meg både hvilke sakstyper man kan få fri rettshjelp i, hvor mye i inntekt man kan ha før man overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp, samt forskjellen på fri […]

Les hele artikkelen...

« Previous PageNext Page »