Ordensvakter

VG Nett i dag kan vi lese om dørvaktene på Onel Donalt i Oslo som angivelig skal ha mishandlet en 26 år gammel frisør. Rettsaken mot dørvaktene pågår denne uken i Oslo Tinghus.

Dørvakter har ingen politimyndighet eller liknende. Deres rett begrenser seg i utgangspunktet til det samme som resten av befolknningen. De kan forsvare seg, andre mennesker eller eiendom etter reglene om nødverge og nødrett i straffelovens §§ 47-48:

§ 47. Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes.
§ 48. Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget i Nødverge.

       Det er Nødverge, naar en ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af eller Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af Angrebets Farlighed, Angriberens Skyld eller det angrebne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved Handlingen tilsigtet.

       Hvad ovenfor er bestemt om Afvergelse af retsstridigt Angreb, kommer ogsaa til Anvendelse med Hensyn til Handlinger, der foretages i Hensigt at iverksætte en lovlig Paagribelse eller hindre, at Straf- eller Varetægtsfanger rømmer.

       Har nogen overskredet Grænserne for Nødverge, er han dog straffri, hvis Overskridelsen alene har fundet Sted paa Grund af en ved Angrebet fremkaldt Sindsbevægelse eller Bestyrtelse.

I tillegg har de fullmakt av eier(av utestedet) til å utøve hans eierrettigheter, som å nekte noen adgang, eller vise personer ut av bygget.

Jeg har hørt mange gode historier fra dørvakter, da de gjerne liker å fortelle om hendelser fra arbeidsplassen sin. En episode innebar at dørvakten slo ned en person som lagde kvalm utenfor utestedet hans. Vennene til denne personen sa de hadde filmet seansen med mobiltelefon og truet med å gå til politiet. Dette var ikke dørvakten veldig begeistret over, og med hjelp fra sine kolleger fikk de tak i alle deres mobiltelefoner som de da ødela.

Så en fin en fra Romerikes Blad (rb.no) for noen måneder siden også. Essensen var følgende: En beruset person ble tatt på fersk gjerning av dørvaktene idet han stjal en øl inne på utestedet. Han “pådro seg en ansiktsskade” når han ble eksortert ut. Romerikes Blad presenteres av Lillestrøm Utelivskvartell AS.

 

 

Oppdatering: Dørvaktene er nå dømt for forholdene.