Hvor mye kan man få i voldsoffererstatning?

Det er store beløp som utbetales i erstatninger til voldsofre hvert år. Formålet er at den som er blitt påført skader etter handlinger som grov vold, voldtekt, seksuelle overgrep, frihetsberøvelse eller trusler skal kunne ha et så langt mulig normalt og verdig liv. Noen ganger blir man også skadet for livet. Da kan det dreie seg om betydelige beløp i voldsoffererstatning.

Maksimumsbeløp for voldsoffererstatning

Det er en rekke forhold som kan kompenseres ved en voldsoffererstatning.

Disse inkluderer

  • Erstatning for tap av inntekt
  • Erstatning for tap av framtidig inntekt
  • Erstatning for behandlingsutgifter
  • Erstatning for framtidige behandlingsutgifter
  • Erstatning for utgifter til pasientreiser
  • Menerstatning
  • Oppreisning
  • Advokatutgifter

De to siste postene er ment som vederlag for ubehag som ikke direkte kan utgiftsberegnes.

Det høyeste beløpet du kan kreve samlet i voldsoffererstatning er satt til 60 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Per 2021 vil det si i overkant av 6 millioner kroner.

Det er egne metoder for beregning av de ulike erstatningstypene, men for en del benyttes også et skjønn.

Yngre personer som må leve resten av livet med skadene de har blitt påført vil gjerne kunne få høyere beløp i erstatning enn eldre.

Hvor kan du søke om voldsoffererstatning?

Det er gjerningspersonen som er ansvarlig for å betale voldsoffererstatning, men i praksis vil du forholde deg til Kontoret for voldsoffererstatning. De tar imot søknaden din, betaler ut erstatningen og om mulig krever det tilbake fra den personen som er ansvarlig for skaden du er påført.

Men vær klar over at du må ta en runde med forsikringsselskaper og Nav før du søker voldsoffererstatningen. Det du får herfra vil trekkes fra på erstatningsbeløpet. Inntektstap kan for eksempel reduseres ved sykepenger eller uføretrygd fra Nav.

Les også hever grensen for voldsoffererstatning.

Erstatning for inntektstap

Hvor mye du taper i inntekt blir differansen mellom normalinntekt før hendelsen og hva du har tjent eller fått i ytelser i etterkant.

Får du sykepenger som utgjør 100 % av inntekten, vil du ikke ha hatt et inntektstap som skal erstattes.

Er du imidlertid blitt varig ute av stand til å arbeide som følge av hendelsen, vil du etter hvert gå over på ytelser som AAP og i verste fall uføretrygd. I så fall vil det bli et vesentlig årlig inntektstap fram til vanlig pensjonsalder.

Erstatning for utgifter til behandling og pasientreiser

Norsk helsevesen er for en stor del gratis. Det finnes også flere offentlige refusjonsordninger. Det du selv betaler av egenandeler, medisiner og spesialistvurderinger kan du imidlertid kreve erstatning for. Det er svært viktig at du tar vare på alt av kvitteringer slik at dette kan dokumenteres.

Hva du vil bruke på dette i framtiden, kan være vanskelig å forutse. Du bør uansett få med kravet.

Menerstatning

Dersom skaden har påvirket livskvaliteten din slik at du ikke kan være med på alminnelige fritidsaktiviteter, kan du kreve menerstatning.

Her er det ikke snakk om noe økonomisk tap som skal beregnes. Likevel er menerstatning vanskelig å utmåle på forhånd.

Det viktigste er en spesifikasjon av medisinsk invaliditet som utføres av spesialist. En stadfestelse av en slik invaliditet på 15 % eller høyere kan gi grunnlag for å ta med menerstatning i voldsoffererstatningen.

Oppreisning

Voldsofre vil ofte ha rett på oppreisning. Dette kalles også erstatning for tort og svie. Utmålingen av denne kan gå fra rundt 20 000 kroner til 150 000. I enkelte tilfeller kan det også overstige dette beløpet.

De aller høyeste oppreisningene gis til barn som har vært ofte for seksuelle overgrep.

De siste årene har det også vært stadig flere saker med oppreisning etter såkalt hevnporno.

Erstatning til advokatutgifter

Det offentlige dekker utgiftene til bistandsadvokat i forbindelse med en straffesak.

Dersom du har utgifter til advokat i forbindelse med søknaden om voldsoffererstatning, må det søkes dekket i forbindelse med det. Kontoret for voldsoffererstatning vil godkjenne nødvendige advokatutgifter. Det kreves at advokaten fører timeliste i forbindelse med saken.